Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

a [www.nordplusgumi.hu] domain név alatt működő webáruház vonatkozásában

A jelen szabályzat célja és hatálya

E tájékoztató célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között a www.nordplusgumi.hu domain név alatt működő, az Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „AKH”) által üzemeltetett webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Ügyfél”) vonatkozó információkat kezelik, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

A Webáruház működtetése során az Ügyfél 3. pontban részletezett személyes adatainak kezelésére kerül sor a jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott célokból. Ennek során elsődleges szempont a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, ideértve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) történő megfelelést    

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak kezelését a Webáruház használatával és az ott kezdeményezett vásárlások lebonyolításával összefüggésben. 

Ki az adatkezelő a Webáruház vonatkozásában?

A Webáruház üzemeltetését az AKH a Nord Plus Gumi Kft. (székhely: 5008 Szolnok, Stromfeld Aurél utca 1./b.; cégjegyzékszám: 1609005796; adószám: 11915238-2-16; nordplusgumi@t-online.hu; a továbbiakban: Nord Plus) megbízásából, közvetítőként végzi, és a Webáruházban az Ügyfelekkel kötött szerződések az Ügyfelek és a Nord Plus Gumi Kft. között jönnek létre. Ebből adódóan a Webáruház működtetésével és annak segítségével megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatosan közös adatkezelés történik.

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelők a következők:

név:Nord Plus Gumi Kft.
székhely:5008 Szolnok, Stromfeld Aurél utca 1./b
cégjegyzékszám:1609005796
adószám:11915238-2-16
telefonszám:+56/422-355 +56/514-829
weboldal:www.nordplusgumi.hu
e-mail cím:nordplusgumi@t-online.hu
elsődleges kapcsolattartó:Fónai Péter

  

név:Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.
cégjegyzékszám:01-09-462214
adószám:12062852-2-44
telefonszám:+36 1 371-3333
weboldal:gumi.hu
e-mail cím:info@gumi.hu
elsődleges kapcsolattartó:Fónai Péter

Az AKH és a Nord Plus nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles.A Nord Plus és az AKH között a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az adatkezelésre vonatkozó információk érintettek részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását egy erre vonatkozó megállapodásban szabályozták.A megállapodás lényege az alábbiakban foglalható össze:...az AKH feladatai és felelőssége: az érintettek tájékoztatása, különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk rendelkezésére bocsátásával; adatok gyűjtése a Webáruház működtetése során; adatok továbbítása a Nord Plus felé a megrendelések teljesítésével összefüggésben; érintetti hozzájárulások kezelése, ahol az adatkezelés ezen alapul; a Nord Plus támogatása az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben...a Nord Plus feladatai és felelőssége: adatok kezelése a Webáruházban leadott megrendelésekkel kapcsolatosan; érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok, megkeresések fogadása és feldolgozása.

Milyen adatokat gyűjtünk a Webáruház használata kapcsán?

Az AKH és a Nord Plus a Webáruház használata kapcsán a következő Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása az AKH és az Ügyfél közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az AKH jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – amennyiben az Ügyfél nem adja meg ezeket az adatokat, az AKH nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket az Ügyfél részére):

 • e-mail cím;
 • teljes név;
 • szállítási cím;
 • számlázási cím (amennyiben eltérő);
 • telefonszám;
 • megvásárolt termékek;
 • vásárlás napja/időpontja;
 • szállítás napja/időpontja.

Az AKH és a Nord Plus időről időre bizonyos promóciókat szervezhet a Webáruházban vásárolt termékekkel összefüggésben, melyek keretében pl. meghatározott termékeket vásárló Ügyfelek ajándékra válhatnak jogosulttá, ha a promóció aloldalán regisztrálnak és a vásárlást igazoló számlát az AKH, illetve a Nord Plus erre a célra létrehozott e-mail címére elküldik. Az ilyen promóciókban való részvétel önkéntes, és az abban részt vevő Ügyfelek a regisztrációval hozzájárulnak az alábbi adataik Nord Plus általi, a promóció céljára történő kezeléséhez (ha az ilyen promóciók keretén belül az AKH, illetve a Nord Plus az alábbiaktól eltérő vagy azokon túl további személyes adatokat kezel, erről a promóció aloldalán a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket):

 • e-mail cím;
 • teljes név;
 • megvásárolt termékek;
 • vásárlás napja/időpontja;
 • vásárlást igazoló számla másolata és az azon szereplő adatok.

Mi az adatkezelés célja?

A Webáruház használatával összefüggésben az AKH és a Nord Plus az Ügyfelek adatait az alábbi célokból kezelheti:

 • A Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések előkészítése és teljesítése, jótállási igények kezelése;   
 • Közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából azon Ügyfelek részére (akár az AKH, akár a Nord Plus részéről), akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;  
 •  Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós tájékoztató alapján jogosultak.

Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ügyfél személyes adatai jelen tájékoztató szerinti kezelésének jogalapja:

 • A fenti 4. pont első alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés (i) az Ügyfél és az AKH közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint  a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez, és (ii) a Nord Plus Gumi Kft., illetve az AKH vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés céljából szükséges;
 • A fenti 4. pont második és harmadik alpontjai vonatkozásában: az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései;

A fenti 4. pont utolsó alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint.

Ki férhet hozzá a Webáruház vonatkozásában kezelt adatokhoz?

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatokhoz az AKH-nál, illetve a Nord Plusnél az alábbi személyek férhetnek hozzá (a mindenkori módosítások szerint):

 • üzemeltetési részleg
 • értékesítési részleg
 • IT részleg
 • marketing részleg

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat az AKH, illetve a Nord Plus nem továbbítja semmilyen harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

Milyen forrásból származnak a gyűjtött adatok?

Az AKH a jelen tájékoztató alapján közvetlenül az Ügyféltől gyűjti a személyes adatokat.A Nord Plus a Webáruház működése során a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat az AKH-tól a Webáruház informatikai rendszerein keresztül kapja meg.

Mennyi ideig kezelik az Ügyfelek személyes adatait?

A Nord Plus és az AKH az Ügyfelek személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fenti 4. pontban meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok lejártát megelőzően az Ügyfél az alábbi 9. pontban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá az Ügyfél, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, akár az AKH-nál, akár a Nord Plusnél bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen esetben az Ügyfél személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel.

Milyen intézkedéseket tesz az AKH és a Nord Plus az adatok biztonságának védelme érdekében?

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.A fentieknek megfelelően mind az AKH, mind a Nord Plus biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a Személyes Adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Az AKH és a Nord Plus megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. Az AKH és a Nord Plus az Ügyfél jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Ügyfél eseti alapon kifejezetten engedélyezi.

Milyen jogai és jogorvoslatai vannak az Ügyfeleknek személyes adataik AKH, illetve a Nord Plus által történő kezelésével összefüggésben?

A személyes adatok AKH, illetve Nord Plus által a jelen tájékoztató alapján történő kezelésével összefüggésben az Ügyfél a következő jogokat gyakorolhatja:

 •  Hozzáférési jog: Az Ügyfél visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre az AKH, illetve a Nord Plus rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Ügyfél által kért további másolatokért az AKH, illetve a Nord Plus az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH, illetve a Nord Plus indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Ügyfél továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH, illetve a Nord Plus indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az AKH, illetve a Nord Plus köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Azonban az Ügyfél nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH, illetve a Nord Plus korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az AKH, illetve a Nord Plus ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az AKH-nak, illetve a Nord Plusnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az AKH, illetve a Nord Plus rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az AKH, illetve a Nord Plus akadályozná.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ügyfél bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, az AKH fenti 2. pontban megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni. A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet (i) elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található megfelelő beállítások módosításával, illetve (ii) írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket az AKH gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén az Ügyfél panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Ügyfél eljárást indíthat az AKH-val, illetve a Nord Plusrel szemben az illetékes bíróság (ideértve az Ügyfél lakhelye szerint illetékes törvényszéket), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.Minden esetben javasolt, hogy az Ügyfél mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először az AKH-hoz továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen.

Vegyes rendelkezések

A jelen tájékoztató 2022. június 29. napján lép hatályba és az AKH általi visszavonásáig vagy más tájékoztatóval történő felváltásig érvényben marad. Az AKH köteles a jelen tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálni és adott esetben a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani.